This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

ZEGAREK

Ulti Clocks content
Program orlik 2012


Opis Programu PDF Drukuj Email

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pieniądze. Oczywistym jest fakt, że brakuje nowoczesnych kompleksów sportowych.

Jednym z podstawowych zadań Państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy, zatem stworzyć na tyle atrakcyjne formy, aby zachęcić jak największą liczbę osób do aktywności sportowej.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Realizacja tych zadań uwarunkowana jest znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce będzie miała rozbudowa infrastruktury sportowej.

Pragniemy położyć duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, należy zintensyfikować działania w tym zakresie. Istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony Rządu.

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest ważnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu.

Poprawiony: poniedziałek, 01 marca 2010 16:21
 
Założenia PDF Drukuj Email
PROGRAM BUDOWY KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „ MOJE BOISKO ORLIK – 2012”

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z Expose Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając na uwadze udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej ogłasza drugą edycję programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.
Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
Głównymi celami programu są:
• udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
• popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu.

W 2009 roku na realizację programu przeznaczono 250 mln złotych z budżetu państwa, co pozwala na realizację ok. 750 kompleksów sportowych.

Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich.

Urzędy Marszałkowskie dokonują wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

Wnioski o dofinansowanie z pełnym kompletem załączników składane są do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2009 r.
Treść załączników ustala Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno - szatniowego

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo - organizacyjnych. Zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku będą wykonane do 31grudnia 2009 roku.

I . ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Program „Moje Boisko Orlik – 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe :
- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem.
Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości min. 40 mm.Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m, ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach.
Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, wykonana jest na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi), przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
Dopuszcza się budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach umożliwiających dodatkowo grę w piłkę ręczną tj. 30m x 50m – założenia szczegółowe w projekcie typowym „boisko wielofunkcyjne 30m x 50m” (pole do gry 20m x 40m).
b) budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo – modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
• magazyn sprzętu gospodarczo - sportowego,
• szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
• zespół higieniczno - sanitarny,
• pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
Dopuszcza się:
• w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów;
• Za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki zmiany w stosunku do projektu typowego:
- wykonanie budynku zaplecza w innej technologii niż projekt typowy pod warunkiem zachowania funkcji użytkowej i architektury określonych w założeniach programowych,
- adaptacji pomieszczeń w istniejącym, wolnostojącym budynku zlokalizowanym w odległości nie większej niż 20m od planowanego usytuowania boisk oraz pod warunkiem uzyskania efektu rzeczowego określonego w założeniach programowych dla zaplecza.
c) oświetlanie kompleksu.
Budowa min 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.
d) ewentualnie placu zabaw.

2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać:
• bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, przy szkole lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji),
• szybką i tanią realizację inwestycji (działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną, ukształtowanie terenu najlepiej bez różnic poziomów – teren płaski, łatwy dostęp środków transportu),
Powierzchnię działki niezbędną do zabudowy kompleksu określa się na ok. 3 000 m2.

3. W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania kompleksu sportowego na obiekcie zatrudniony będzie trener – animator sportu.
Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2009 roku realizuje projekt pilotażowy p.n. „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”. Polega on na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów sportu” (instruktora / trenera / nauczyciela wychowania fizycznego) tzn. osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na w/w obiektach. W roku 2009 przewiduje on środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości do 1.000,0 złotych brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (np. w okresie: marzec – listopad), jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Samorząd lokalny – np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. - może zgłosić jedną osobę przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko ORLIK – 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

4. Program realizowany jest:
• na podstawie zaadoptowanego projektu typowego, opublikowanego na stronach internetowych www.orlik2012.pl i stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt typowy jest uszczegółowieniem założeń do programu. W związku z tym, do projektanta adaptującego projekt typowy, na zlecenie Wnioskodawcy/Inwestora, należy dostosowanie go do obowiązujących w danym czasie przepisów i dokonanie uzgodnień branżowych. Tak przygotowana adaptacja stanowi oryginał projektu, który stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wykonania adaptacji ponosi Wnioskodawca/Inwestor zadania.
• zaadoptowanej „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" na wykonanie boisks portowych w ramach budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” opublikowanej w zakładce projekt.

UWAGA:
Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:
a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,
b) rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B,
spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa
(Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

5. Kosztorys.
Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu wynosi około 1.065,0 tys. zł netto.
Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.

6. Koszty kwalifikowane:
• Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
• Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
• Wykonanie ogrodzenia: boisk, piłkochwytów, oraz całego kompleksu,
• Zakup sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża,
• Wykonanie oświetlenia,
• Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
• Wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej.
• Dojścia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu i dotyczące bezpośrednio obiektu.

7. Koszty niekwalifikowane:
• Infrastruktura komunalna (np. przyłącza techniczne nie dotyczące obiektu) i towarzysząca nie objęta zakresem rzeczowym budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” (np: elementy typu ławki, trybuny, inne boiska i urządzenia sportowe);
• Zagospodarowanie terenu nie związane bezpośrednio z obiektem sportowym,
• Wykonanie placu zabaw.

8. Termin realizacji zadania do 31.12.2009 roku.

9. Zakładane źródła finansowania:
• środki budżetowe.
Na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (17 października 2008 r. Dz.U. z 2008 r. Nr 220) jednostki samorządowe mogą uzyskać dotacje z budżetu państwa na budowę i remonty obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi w drodze rozporządzenia tryb udzielania dotacji na te zadania.
Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem zadań wynosić będzie 33% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż 333 tys. zł brutto.
• środki samorządu wojewódzkiego na podstawie umów zawartych przez beneficjentów programu z marszałkami województw.
W założeniach finansowych środki samorządowe przeznaczone na realizację tych zadań wynosić będą do 33 % wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333 tys. zł brutto.
• środki własne wnioskodawcy
Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane w wysokości gwarantującej rzeczowe zakończenie zadania.
Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.

10. Kryteria wyboru beneficjentów w 2009 roku
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do programu uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki.
Wykonanie i rozliczenie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie do 31 grudnia 2009 roku.

11. Priorytety wyboru beneficjentów
Przy rozpatrywaniu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym, które są realizowane na terenie:
• Gmin, o których mowa w art. 20, ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek Samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
• Gmin nie posiadających boiska z nawierzchnią sztuczną,
• Zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ich rewitalizacji,
• Dużych kompleksów mieszkaniowych.

12. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:
- o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację projektu;
- o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
- potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne;
- o zatrudnieniu trenera środowiskowego przez okres 10 lat.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Wybór optymalnej lokalizacji
• Możliwość dojazdu – najlepiej przy istniejącej drodze,
• Możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
• Możliwość przyłączenia odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,
• Możliwość przyłącza wod-kan,
• Teren o niskim zadrzewieniu - najlepiej bez drzew i krzewów,
• Teren najbardziej płaski – bez różnic poziomów,

2. Finansowanie ze środków budżetowych
• Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie inwestycji - budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” - występują do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich o zakwalifikowanie do programu.
• Marszałek województwa dokonuje oceny zgłoszonych do programu „Moje Boisko Orlik-2012” lokalizacji pod względem sportowo- rekreacyjnych potrzeb środowiska.
Wykaz inwestycji uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki. • Wniosek o dofinansowanie z kompletem dokumentów Wnioskodawca składa do Ministra Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2009 roku.
• Minister Sportu i Turystyki zawiera z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania.
• Dotacja przekazywana jest na wskazany przez Wnioskodawcę wyodrębniony rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tą inwestycję nakładów.
• Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń w zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Ministerstwem Sportu i Turystyki umowie.
3. Integralnymi załącznikami do programu są:
- projekt typowy obiektu do adaptacji,
- „typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”

Poprawiony: poniedziałek, 01 marca 2010 16:21